EINDELIJK daar is-ie dan: de lente. Tijd voor de grote voorjaarsschoonmaak! Ook bij Kweek.

De lente is officieel 20 maart van start gegaan. In ons koude, natte kikkerlandje is daar niet altijd meteen iets van te merken. Na de vrieskou een aantal weken geleden, steeg afgelopen weekend het kwik boven de 20 graden en liet het voorjaarszonnetje zich van zijn beste kant zien. Ook komende weken worden subtropische temperaturen verwacht. De voorjaarszon breekt door, de vogels fluiten al volop en de natuur kleurt langzaam groen: eindelijk, het is écht lente! Dat betekent: tijd voor de grote voorjaarsschoonmaak.

Waarom een lenteschoonmaak?
Vroeger verwarmden mensen hun huizen met hout en kolen in openhaarden of kolenkachels. Om ervoor te zorgen dat de warmte niet kon ontsnappen, stopten ze alle mogelijke openingen, naden en kieren dicht. Wanneer de zonnestralen hun licht wierpen op de tijdens de winter opgehoopte stofverzameling, werden de oude kleren aangetrokken en de schoonmaakspullen tevoorschijn getoverd. Tijd om het huis te luchten, ramen en deuren wagenwijd open te zetten, flink te poetsen en kasten uit te ruimen.

Met onze lampen hebben wij de zonnestralen, voor het zien liggen van stof, in ieder geval niet meer nodig. Toch heeft een op de drie Nederlanders nog steeds last van schoonmaakkriebels als de lente begint. De donkere, korte dagen gaan over in zonnige, lange dagen met frisse lucht. En dit roept de schoonmaakwoede bij veel mensen op. De huizen worden grondig van top tot teen schoongemaakt, het beddengoed wordt gelucht en gewassen, de kastjes worden uitgesopt, de auto gaat door de wasstraat en de kasten worden leeggeruimd.

Schoon huis, schone geest
Het schoonmaken van je huis is ook nog eens goed voor jezelf! Er is een sterke relatie tussen een schoon en opgeruimd huis en een emotioneel en fysiek sterke toestand. Een schoonmaakbeurt van je huis is ook een schoonmaakbeurt voor je hoofd en lijf. Oftewel: een schoon huis, een schone geest. Rommel kan namelijk stress veroorzaken. Je bent eerder afgeleid en je zintuigen worden constant geprikkeld. Hierdoor word je sneller moe. Denk bijvoorbeeld aan een stapel papieren op je bureau. Dit geeft je de indruk dat je nog eindeloos veel werk moet doen. De grote lenteschoonmaak is een frisse start, een nieuw begin. Het laat de oude negatieve energie verdwijnen en geeft je er frisse nieuwe energie voor terug.

Lenteschoonmaak van Kweek Communicatie
Kweek doet uiteraard ook aan de grote lenteschoonmaak. Tijd voor een nieuwe start: oude bestuursleden eruit, nieuwe bestuursleden erin. Vergelijk het met een huis. Ieder jaar besturen vier nieuwe leden Kweek. De fundering, de vloer en de muren van Kweek blijven uiteraard staan, maar de ‘inboedel’, de bestuursleden zijn nieuw. Iedereen neemt frisse, positieve energie mee, een eigen visie en nieuwe ideeën. Een bestuur krijgt de kans om zijn eigen draai aan Kweek te geven en er zijn eigen succes van te maken. Ook dit jaar is het helaas weer tijd geworden voor de grote schoonmaak. Het oude bestuur moet langzaamaan het stokje overdragen aan nieuwe bestuursleden. Lijkt het je wat om een jaar lang jouw eigen bedrijf te besturen? We hebben vier leuke functies (voorzitter, vicevoorzitter, projectleider Web & Media en projectleider Taal & Tekst) waar je op kunt solliciteren!

Finally, here it is: spring. Time for the great spring cleaning! Also at Kweek.

Spring officially started on March 20. In our cold, wet little country we do not always notice it immediately. After the freezing cold a few weeks ago, last weekend the Mercury rose above 20 degrees and the spring sun showed its best side. The coming weeks subtropical temperatures are also expected. The spring sun breaks through, the birds are already whistling and nature slowly turns green: finally, it is spring. That means: time for the great spring cleaning.

Why a spring cleaning?
Formerly, people heated their houses with wood and coal in fireplaces or coal stoves. To ensure that the heat could not escape, they stopped all possible openings, seams and cracks. When the rays of the sun shed their light on the dust collection accumulated during the winter, the old clothes were put on and the cleaning stuff emerged. Time to air the house, to open windows and doors wide, to brush well and to clear cabinets.

With our lamps, we no longer need the sun’s rays for seeing dust. Yet, one in three Dutchmen wants to clean when spring starts. The dark, short days change into sunny, long days with fresh air. This raises the cleaning rage among many people. The houses are thoroughly cleaned from top to bottom, the bedding is aired and washed, the cupboards are tucked out, the car goes through the car was and the cupboards are being emptied.

Clean house, clean mind
Cleaning your house is also good for yourself! There is a strong relationship between a clean house and an emotionally and physically strong situation. A cleaning of your house is also a cleaning of your head and body. In other words: a clean house, a clean mind. Junk can cause stress. You get distracted and your senses are constantly stimulated. This will make you tired faster. For example, think of a pile of papers on your desk. This gives you the impression that you still have to do a lot of work. The great spring cleaning is a fresh start, a new beginning. It lets the old negative energy disappear and gives you fresh new energy in return.

Spring cleaning at Kweek Communicatie
Kweek also does the great spring cleaning. Time for a new start: old board members out, new board members in. Compare it with a house. Four new members manage Kweek every year. The foundation, the floor and the walls of Kweek remain of course, but the ‘contents’, the board members are new. Everyone takes fresh, positive energy with them, their own vision and new ideas. A board gets the chance to give its own twist to the company and make its own success. This year too, it has unfortunately become time again for the big cleaning. The old board should slowly transfer the baton to new board members. Would you like to run your own company for a year? We have four nice positions (chairman, vice-chairman, project manager Web & Media and project manager Language & Text) that you can apply for!