Night University

Op vrijdag 16 november heeft Kweek Communicatie in samenwerking met Alexander Schouten en vlogger Nanne Meijer een Nighttalk over het verleden, heden en de toekomst van online zelfpresentatie verzorgd. Deze Nighttalk werd gegeven tijdens het evenement Night University. Night University is hét campusfestival van Tilburg University, dit jaar extra groots omdat Tilburg University 90 jaar bestaat.

Waarom online zelfpresentatie?

In onze huidige informatiesamenleving is overal informatie over ons te vinden op het internet. Een groot deel van deze informatie hebben we zelf geproduceerd. Zo zetten we vrijwillig informatie over onszelf online via Social Media Platforms. Dit heeft een groot impact op ons leven, want informatie die online staat kan er nooit meer afgehaald worden.

Dit roept zowel veel wetenschappelijke als praktische vragen op. Waar komt deze behoefte om onszelf te presenteren vandaan? Wat voor invloed heeft dit op ons dagelijks leven en onze ‘offline zelfpresentatie’? Welke sociale media zullen verdwijnen en wat is over een paar jaar hot? Wat voor effect heeft deze continue online zelfpresentatie op je leven? Deze vragen zijn relevant voor iedereen die het internet gebruikt en mede daarom onderwerp van wetenschappelijke interesse. Tijdens onze Nighttalk hebben wij ons best gedaan om zo veel mogelijk van deze vragen aan bod te laten komen.

Alexander Schouten en Nanne Meijer

Dr. Alexander Schouten (TiU) heeft ons meegenomen door de geschiedenis van online zelfpresentatie. Hij liet ons zien dat zelfpresentatie iets van alle tijden is. Het grote verschil met vroeger is dat online zelfrepresentatie door de uitvinding van het internet en sociale media onze zelfpresentatie zichtbaarder heeft gemaakt voor de rest van de wereld. Daarnaast verklaarde hij de recente ontwikkelingen in het gebied van online zelfpresentatie aan de hand wetenschappelijke theorieën. Zo werd duidelijk waarom tegenwoordig het meest gewilde en begeerde beroep onder kleine kinderen niet meer brandweerman of politieagent is, maar vlogger.

De continue online zichtbaarheid kan een groot impact hebben op iemands dagelijkse leven. Om uit te vinden hoe groot deze impact kan zijn, zoomden we in op de praktijk en luisterden we naar het verhaal van vlogger Nanne Meijer, bekend van YouTube en Instagram. Na ons een korte achtergrond gegeven te hebben over hoe zijn YouTube carrière gelopen was (denk aan YouTube kanaal ‘Ponkers’, RTL productie ‘Concentrate’ zijn eigen zondag ochtendshow ‘Ochtendmix’), barstte het publiek los met vragen. Dit leidde tot interessante gesprekken en discussies. Nanne vertelde over de positieve (zijn eigen baas zijn, doen wat hij zelf wilt ) en negatieve kanten (het continue ‘leuk’ moeten zijn, geen scheiding hebben tussen privé en werk) van het continue online zijn. Daarnaast gaf hij nog wat tips voor wie ook aan de slag wil met vloggen. En voor wie hem over tien jaar niet meer op YouTube kan vinden…. Grote kans dat hij zijn eigen camping is begonnen en daar lekker (offline) geniet.

Night University

On Friday the 16th of November, Kweek Communication gave a Nighttalk about the past, present and future of online selfpresentation in collaboration with Alexander Schouten and vlogger Nanne Meijer. This Nighttalk was given during the event Night University. Night University is the number one campusfestival of Tilburg University, this year extra big because of the 90th birthday Tilburg University celebrates this year.

Why online selfpresentation?

In our recent information society, information about ourselves can be found anywhere on the internet. A lot of the information that can be found was put there by our own doing. We  voluntarily put this information about ourselfs online via Social Media Platforms. This has a big impact on our lives, because once information goes online it cannot be retrieved anymore.

This leads to both scientific and practical questions. Where does this need to present ourselves online come from? What influence does this have on our daily lives and our ‘offline selfpresentation?’ Which social mediums will disappear and what will be hot in a couple of years? What kind of effect does this continuous online selfpresentation have on someone’s life? These questions are relevant for everyone who uses the internet and because of this reason the subject of scientific interest. During our Nighttalk, we have done our best to address as many of these questions as possible.

Alexander Schouten and Nanne Meijer

Dr. Alexander Schouten (TiU) has taken us on a journey through the history of online selfpresentation. He showed us that selfpresentation is something that has been around for decades. The big difference with the past is that online selfpresentation has become more visible for the rest of the world because of the invention of the internet and social media. He also explained recent developments in the area of online selfpresentation using scientific theories. In this way it became clear why the most wanted job for children has become a vlogger, instead of the oldschool fireman and police officer.

The continuous online visibility can have a big impact on someone’s daily life. To find out how big this impact can be, we zoomed in on someone with real experience and listened to vlogger Nanne Meijer, a famous YouTuber and Instagrammer. After he gave us a quick background of his YouTube career (for example YouTube channel ‘Ponkers’, RTL production ‘Concentrate’ and his own morningshow ‘Ochtenmix’), the public asked their questions. This led to interesting conversations and discussions. Nanne talked about the positive (being his own boss, doing whatever he pleases) and the negative sides (having to be ‘fun’ all the time, no separation between private and work) of being online all the time. He also gave some tips for the people who want to start vlogging themselves. And for who cannot find him on YouTube anymore in ten years…. There is a big chance he has started his own camping where he enjoys life (offline).