AVG

Kweek Communicatie, gevestigd aan Warandelaan 2, Gebouw E, Kamer E203, 5037AB,Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.kweekcommunicatie.nl

Warandelaan 2, 5037AB, Tilburg

+31 639675436

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kweek Communicatie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kweekcommunicatie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kweek Communicatie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Kweek Communicatie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kweek Communicatie) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kweek Communicatie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam: totdat u zich uitschrijft uit het studentenbestand van kweek. Wij bewaren dit persoonsgegeven om u te registeren in ons studentenbestand en pas wanneer u zich uitschrijft uit ons studentenbestand zullen wij dit gegeven verwijderen.
 • Geslacht: personalia van u CV bewaren wij 5 jaar nadat u ons deze via de mail gestuurd heeft. De reden hiervoor is dat wij op basis van u CV en motivatie beslissen of u een opdracht voor ons gaat uitvoeren of niet. De personalia van u CV zijn vervolgens nodig om met u in contact te treden en een weloverwogen keuze te maken. De reden waarom wij deze gegevens 5 jaar bewaren is omdat u na 5 jaar u studie zult hebben afgerond en u dan waarschijnlijk geen opdrachten meer voor kweek zult doen.
 • Geboortedatum: personalia van u CV bewaren wij 5 jaar nadat u ons deze via de mail gestuurd heeft. De reden hiervoor is dat wij op basis van u CV en motivatie beslissen of u een opdracht voor ons gaat uitvoeren of niet. De personalia van u CV zijn vervolgens nodig om met u in contact te treden en een weloverwogen keuze te maken. De reden waarom wij deze gegevens 5 jaar bewaren is omdat u na 5 jaar u studie zult hebben afgerond en u dan waarschijnlijk geen opdrachten meer voor kweek zult doen.
 • Geboorteplaats: personalia van u CV bewaren wij 5 jaar nadat u ons deze via de mail gestuurd heeft. De reden hiervoor is dat wij op basis van u CV en motivatie beslissen of u een opdracht voor ons gaat uitvoeren of niet. De personalia van u CV zijn vervolgens nodig om met u in contact te treden en een weloverwogen keuze te maken. De reden waarom wij deze gegevens 5 jaar bewaren is omdat u na 5 jaar u studie zult hebben afgerond en u dan waarschijnlijk geen opdrachten meer voor kweek zult doen.
 • Adresgegevens: personalia van u CV bewaren wij 5 jaar nadat u ons deze via de mail gestuurd heeft. De reden hiervoor is dat wij op basis van u CV en motivatie beslissen of u een opdracht voor ons gaat uitvoeren of niet. De personalia van u CV zijn vervolgens nodig om met u in contact te treden en een weloverwogen keuze te maken. De reden waarom wij deze gegevens 5 jaar bewaren is omdat u na 5 jaar u studie zult hebben afgerond en u dan waarschijnlijk geen opdrachten meer voor kweek zult doen.
 • Telefoonnummer: personalia van u CV bewaren wij 5 jaar nadat u ons deze via de mail gestuurd heeft. De reden hiervoor is dat wij op basis van u CV en motivatie beslissen of u een opdracht voor ons gaat uitvoeren of niet. De personalia van u CV zijn vervolgens nodig om met u in contact te treden en een weloverwogen keuze te maken. De reden waarom wij deze gegevens 5 jaar bewaren is omdat u na 5 jaar u studie zult hebben afgerond en u dan waarschijnlijk geen opdrachten meer voor kweek zult doen.
 • E-mailadres: totdat u zich uitschrijft uit het studentenbestand van kweek. Wij bewaren dit persoonsgegeven om u op de hoogte te houden over activiteiten en opdrachten en zodat u de nieuwsbrief kunt ontvangen. Pas wanneer u zich uitschrijft bij kweek zult u geen mail meer van ons vervangen en zullen wij u e-mailadres verwijderen.

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Kweek Communicatie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kweek Communicatie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kweek Communicatie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kweek Communicatie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kweekcommunicatie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer met Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek. Kweek Communicatie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kweek communicatie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@kweekcommunicatie.nl of bel +31 639675436